HOT POT - LẨU
1. Lẩu Mắm ( Cá Bông Lau/ Cá Kèo/ Cá Rô Phi)
Beef with vinegar in hot pot
  $40.00
2. Lẩu Canh Chua (Cá Bông Lau/ Cá Kèo/ Cá Rô Phi/ Đầu Cá Salmon)
Beef with vinegar in hot pot
$40.00
3. Lẩu Đầu Cá Múi
Fish head in hot pot
$40.00
4. Lẩu Vịt Nấu Chao
Duck with presered tofu in hot pot
$40.00
5. Lấu Gà Đen
Black chicken in hot pot
$40.00
6. Lấu Gà Chua Ngọt
Sweet and sour chicken soup in hot pot
$40.00
7. Lẩu Dê Bát Bữu
Lamb with mixed vegetable in hot pot
$40.00
8. Lẩu Bò Nhúng Dấm
Slice beef in vinegar hot pot
$40.00
9. Lẩu Thái Lan
Thai style hot pot
$40.00
10. Lẩu Bò Xa Tế
Sattay beef in hot pot
$40.00
11. Lẩu Thập Cẩm
Assorted meat in hot pot
$40.00
FAMILY COMBINATION - MÓN ĂN GIA ĐÌNH  
12. Canh Chua Cá Bông Lau
Vietnamese sour Cat Fish soup
$13.50
13. Canh Chua Cá Rô Phi
Vietnamese sour Tilapia soup
$15.00
14. Canh Chua Cá Đuối
Vietnamese sour Sting Ray soup
$13.50
15. Canh Chua Cá Kèo
Vietnamese sour Baby Snake Fish soup
$12.50
16. Canh Chua Tôm
Vietnamese sour shrimp soup
$13.50
17. Canh Cải Xanh
Mustard green soup with shrimp and pork
$8.95
18. Cá Bông Lau Kho Tộ
Cat Fish simmered in clay pot with carame sauce and spice
$10.95
19. Cá Trê Vàng Kho Tộ
Yellow Cat Fish simmered in clay pot with carame sauce and spice
$12.00
20. Cải Xanh Xào Bò
Stir fried beef with mustard green and garlic
$9.95
21. Cá Kèo Kho Hành
Baby Snake Head Fish simmered in clay pot with carame sauce and spice
$9.95
22. Cá Trê Vàng Chiên Mắm Gừng
Deep fried Yellowq Cat Fish with ginger fish sauce
$15.00
23. Mắm Kho Cá Bông Lau và Rau
Cat Fish with vegetable in fish paste broth
$17.00
24. Cá Rô Phi Chiên Giòn
Crispy fried Tilapia served with fish sauce
$20.00
25. Cá Kèo Chiên Giòn
Crispy fried Baby Snake Head Fish served with fish sauce
$15.00

26. Cá Chim Chiên Giòn
Crispy fried Pomfret Fish served with fish sauce

$8.95

 

Back    Next
 
 About us . Overview . Menu . Wines & beverages . Contact us